Σεμπρεβίβα

... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

 
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
(ὑπ’ ἀριθ. 161/2017)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί 
τόν Χριστώνυμον Λαόν 
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
 
«Πλοῦτον, φησι, τήν γνῶσιν τῆς εὐσεβείας, τόν τῶν ἁμαρτημάτων καθαρισμόν, τήν δικαιοσύνην,
τόν ἁγιασμόν, τά μυρία ἅπερ παρέσχεν ἡμῖν ἀγαθά, καί μέλλει παρέχειν...»
                                                                            (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 19, 454)
 
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙
Ἄς εἶναι εὐλογημένη, εἰρηνική καί χαριτόδωρος 
ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων.
Ἡ ἱερή περίοδος τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων μᾶς προετοιμάζει ψυχικά καί σωματικά διά νά ἑορτάσωμε εὐφρόσυνα καί πανηγυρικά τήν μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Καί ψυχικά μέν μᾶς καταρτίζει μέ τήν πνευματική ἄσκησι, τήν προσευχή, τήν Θεία Λατρεία, τήν ἀποχή ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν προσοικείωσι τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν καί μέ ἕνα λόγο : μέ τήν μετάνοια καί τόν πνευματικό πλουτισμό. Σωματικά δέ μᾶς τονώνει μέ τήν νηστεία, τήν ἀποχή ἀπό τά ἀρτύσιμα φαγητά, τήν ἐγκράτεια καί τήν σωματική ἄσκησι. Ἡ πνευματική καί ἡ σωματική νηστεία, ὅταν εἶναι συνυφασμένες, συνιστοῦν τήν καλύτερη προπαρασκευή διά τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων.Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς εἶπε μέ τό ὡραῖο ἀπόσπασμά του, πού προτάξαμε εἰς τήν ἀρχή, (τό παραθέτομε σέ μετάφρασι) : «Πλοῦτο ὀνομάζει τήν ζωή τῆς εὐσεβείας, τήν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν, τήν δικαιοσύνη, τήν ἁγνότητα, τά ἀμέτρητα ἀγαθά, πού μᾶς ἐχάρισε καί πρόκειται νά μᾶς χαρίση ὁ Κύριος».
Ὁ πνευματικός αὐτός πλοῦτος ἀσφαλῶς διαφέρει καί ἀπέχει «καθ’ ὅσον ἀπέχουσι ἀνατολαί ἀπό δυσμῶν» ἀπό τόν ὑλικό καί ἐφήμερο πλοῦτο, τόν ὁποῖο ἐζήλωσε ἡ ψυχή τοῦ ἄφρονος πλουσίου τῆς Εὐαγγελικῆς Περικοπῆς. Ἐκεῖνος, ὁ ταλαίπωρος καί ἀνήσυχος ἄνθρωπος, ἐθησαύριζε διά τόν ἑαυτόν του καί δέν ἐπλούτιζε κατά Θεόν, δέν ἀγαποῦσε τόν πνευματικό πλουτισμό καί τά ἄφθαρτα καί αἰώνια πλούτη. Δι’ αὐτό τό μέν ἐπίγειο τέλος του ἦταν οἰκτρό, τό δέ αἰώνιο μέλλον του σκοτεινό καί ἀπαράκλητο. Εἶναι χαρακτηριστικό καί διδακτικό τό συμπέρασμα, εἰς τό ὁποῖο κατέληξε ὁ Θεῖος Διδάσκαλος εἰς τό τέλος τῆς παραβολῆς τοῦ ἄφρονος πλουσίου : «οὕτως ὁ θησαυρίζων ἐν ἑαυτῷ καί μή εἰς Θεόν πλουτῶν».
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὁμιλῶν διά τόν ἀληθινό πλοῦτο, τονίζει τά ἑξῆς : «Θέλεις νά σοῦ δείξω τόν ἰδικόν σου πλοῦτον, διά νά παύσῃς νά μακαρίζῃς ὅσους ἔχουν ὑλικά πλούτη; Βλέπεις αὐτόν τόν οὐρανό, πού εἶναι ὄμορφος, πόσο μεγάλος εἶναι, πόσο ὑψηλά εὑρίσκεται; Τήν ὀμορφιά αὐτή δέν τήν ἀπολαμβάνει περισσότερο ἀπό ἐσένα ὁ πλούσιος, οὔτε θά ἠμποροῦσε νά σέ παραμερίσῃ διά νά εἶναι ἰδικό του τό σύμπαν, τό ὁποῖο δημιουργήθηκε ὅπως δι᾽ αύτόν ἔτσι καί δι’ ἐσένα» (Ε.Π.Ε. 19, 348).
Καί σέ ἄλλο σημεῖο ὁ ἱερός Πατήρ, ὁμιλῶν διά τόν πλοῦτον τῆς ἀρετῆς, λέγει : «Τόσο σπουδαῖος εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς ἀρετῆς, τόσο γλυκύτερος καί ποθεινότερος ἀπό τούς ἰδικούς σας, ὥστε ποτέ δέν θά θελήσουν αὐτοί, πού τόν ἔχουν, νά τόν ἀνταλλάξουν μέ ὅλη τή γῆ, καί ἄν ἀκόμη καί ἡ γῆ καί τά βουνά καί τά ποτάμια καί ἡ θάλασσα μετετρέποντο σέ χρυσάφι».
Ἅγιοι Πατέρες,
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
Αὐτόν τόν πνευματικό πλοῦτο τῆς εὐσεβείας καί τῆς ἀρετῆς καλούμεθα ἔτι πλέον νά ζηλώσωμε κατά τήν ἁγία καί κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων.
Ἡ πνευματική ζωή μέ τήν ὑψοποιό ταπείνωσι καί τήν προσευχή, μέ τήν συμμετοχή εἰς τήν Θεία Λατρεία καί τά ἁγιαστικά Μυστήρια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, μέ τήν μετάνοια, τήν κάθαρσι καί τόν θεῖο φωτισμό καί μέ τήν ἀγωνιστική κατά Θεόν χριστιανική μας πορεία θά μᾶς ἐξασφαλίσουν ὁπωσδήποτε αὐτόν τόν πνευματικό πλουτισμό καί τήν χαρίτωσί μας μέ τή Χάρι τοῦ Παναγίου Πνεύματος.
Οἱ Πνευματικοί Πατέρες τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, περιοδεύοντες κατά τήν Ἁγίαν αὐτήν Τεσσαρακοστήν εἰς τάς ἐνορίας, τάς ὁποίας καθορίζει τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἔπειτα ἀπό συνεννόησι μέ τούς Ἱερεῖς Ἐφημερίους σας καί σχετική προειδοποίησι, θά σᾶς ἀναμένουν εἰς τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως διά νά σᾶς μεταδώσουν τήν λυτρωτική χάρι καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Εὐχόμενος ἀπό καρδίας πλούσια τήν Θεία εὐλογία κατά τήν περίοδο τῆς νηστείας τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων καί πλούσια τά βιοτικά καί τά πνευματικά ἀγαθά, διατελῶ,
Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ὁ Μητροπολίτης
 
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
 
Πρόγραμμα πνευματικῶν - ἐξομολόγων διά τήν τέλεσιν 
τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως, 
κατά τήν περίοδο τῆς νηστείας 
τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων.
 
Σεβ. Μητροπολίτης κ.Σεραφείμ: ὅπου δεήσει (κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννοήσεως) καί εἰς Ἀντικύθηρα.
 
Ἀρχιμ. π. Πέτρος Κασιμάτης:  εἰς Ἱ. Μονήν Ἁγ.Θεοδώρου Ἀρωνιαδίκων, Ἱ.Μονήν Ἁγίας Μόνης,  Μυλοπόταμον, Ἀραίους, Δρυμῶνα, Πιτσινιάνικα, Καλησπεριάνικα καί Φράτσια.
 
Ἀρχιμ. π. Φρουμέντιος Δημητρίου: εἰς Χώραν, Στραπόδι, Καψάλι, Φράτσια, Κεραμωτό.
 
Ἀρχιμ. π. Πέτρος Σκλάβος: εἰς Ἱ. Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Ἀλοϊζιάνικα, Κυπριωτιάνικα, Διακόφτι, Καρβουνάδες, Καλοκαιρινές, Κατούνι, Τραβασαριάνικα.
 
π. Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος: εἰς Ἱ. Μονήν Ἁγίας Ἐλέσης, Ἀλεξανδράδες, Γουδιάνικα, Ἅγιον Ἠλίαν, Κοντολιάνικα, Φατσάδικα, Ἄνω Λιβάδι, Κάτω Λιβάδι.
 
π. Πέτρος Μαριᾶτος: εἰς Ποταμόν, Τριφυλλιάνικα, Λογοθετιάνικα, Αὐλέμωνα, Μητᾶτα, Βιαράδικα.
 
π. Θεόδωρος Μεγαλοκονόμος: εἰς Κάλαμον.
 
π. Παναγιώτης Διακόπουλος: εἰς Ἁγίαν Πελαγίαν, Καραβᾶν, Φριλιγκιάνικα, Καστρισιάνικα, Λογοθετιάνικα. 
 
Παρακαλοῦνται οἱ ὡς ἄνω Πνευματικοί Πατέρες νά συνεννοοῦνται ἐκ προτέρου μετά τῶν Ἐφημερίων - Ἱερέων διά τήν ἐπίσκεψίν των εἰς τάς ἐνορίας των, προκειμένου οἱ ἐνορίτες νά εἰδοποιοῦνται ἐγκαίρως διά τήν προσέλευσιν τοῦ Πνευματικοῦ καί ὁ λαός μας νά συμμετέχη προετοιμασμένος εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως.

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα)
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΛΟΥΚΑ
(12-11-2017)
 Φθάσαμε, μέ τή Χάρι τοῦ Θεοῦ, στήν 8η Κυριακή τῶν Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας (†619-620) καί τοῦ Ὁσίου Νείλου τοῦ μυροβλήτου (ε’ αἰ.).
kalos samareiths 2

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ε' ΛΟΥΚΑ)

Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα) 
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων 
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ   
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΛΟΥΚΑ 
(5-11-2017)
 
 

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Ο πλούσιος και ο Λάζαρος

Σχετική εικόνα

     Στη σημερινή παραβολή έχουμε δύο αντίθετους ήρωες. Τον φτωχό Λάζαρο, ο οποίος υπομονετικά έζησε μέσα στη φτώχεια και τις κακουχίες χωρίς να τα βάλει με τον Θεό και χωρίς να φθονήσει τον πλούσιο. Από την άλλη έχουμε τον πλούσιο ο οποίος δεν ασχολείται παρά με τον εαυτό του. Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτόν και τα αγαθά του. Και δεν βοηθά στο ελάχιστο τον φτωχό Λάζαρο.
     Είναι τέτοιος ο εγωισμός του πλουσίου που, αφού πέθανε  και βρέθηκε στον άδη, ζητά από τον Αβραάμ να στείλει τον νεκρό Λάζαρο στο σπίτι του να προειδοποιήσει τα αδέρφια του που ζουν με τον ίδιο τρόπο όπως έζησε κι αυτός, κοιτώντας μόνο τα πλούτη και τον εαυτό τους.

   Είναι δε τέτοιος ο εγωισμός τους που δεν τους φτάνουν οι διδασκαλίες και οι γραφές των προφητών αλλά θέλουν να αναστηθεί νεκρός για να πιστέψουν. Θέλουν ο Θεός να κάνει κάτι εξαιρετικό ειδικά γι' αυτούς αλλιώς δεν θέλουν να πιστέψουν σε Αυτόν.
   Τέτοιους ανθρώπους συναντάμε παντού, πολλές φορές κι εμείς γινόμαστε έτσι. Να θυμόμαστε όμως ότι κανένα θαύμα, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το θάνατο Του, μόνου  αναμάρτητου Χριστού, πάνω στο σταυρό, και την Ανάστασή Του.Αν δεν πιστεύουμε ότι ο Υιός του Θεού θυσιάστηκε για εμάς, τότε ούτε αν δούμε νεκρούς να μας επισκέπτονται δεν θα πειστούμε  για τίποτα.
 

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Λειτουργικῆς καί Ἱεροκηρυκτικῆς Διακονίας 
ΣΕΒ.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2017
 
Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων. Ἑσπέρας ὥρα 4.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀκινδύνου Στραποδίου.
 
Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀκινδύνου Στραποδίου. Ἑσπέρας ὥρα 5 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου «Κατελουζιανίκων».
 
Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καλησπεριανίκων. 
 
Σάββατον, 4 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μύρωνος Ἀντικυθήρων. 
 
Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἀντικυθήρων. Ἑσπέρας ὥρα 5 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πελαγίας εἰς τήν Ἁγίαν Πελαγίαν.
 
Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017, Ἑσπέρας ὥρα 4 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν εἰς τόν Ποταμόν. Ὥρα 6 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς Ἱερόν Παρεκκλήσιον Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Καραβᾶ.
 
Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Παρεκκλήσιον Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Τραβασαριανίκων. Ἑσπέρας ὥρα 5.30 μ.μ., Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κεραμωτοῦ (ἑορτή Ἁγίου Νεκταρίου).
 
Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Λειβαδίου (ἑορτή Ἁγίου Νεκταρίου).
 
Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017, ἑσπέρας ὥρα 4 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Ἀρωνιαδίκων. Ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Διακοφτίου.
 
Σάββατον, 11 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων. 
 
Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Δρυμῶνος.Ἑσπέρας ὥρα 4 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου (Μέσα Βούργου) Χώρας .
 
Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου (Μέσα Βούργου) Χώρας (Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου Χώρας).
 
Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου (Μέσα Βούργου) Χώρας (Ἑορτή Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου).
 
Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων (Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου Καρβουνάδων).
 
Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως Χριστοῦ - Κάτω Λειβαδίου (Ἐκκλησιασμός Νηπιαγωγείου).
 
Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017, ὥρα 11 π.μ., Ἱερατική Σύναξις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Χὠρας – Κυθήρων.
 
Σάββατον, 18 Νοεμβρίου 2017, ὥρα 7 μ.μ., Σχολή Γονέων εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον Ποταμοῦ. Ὁμιλήτρια ἡ Θεολόγος Ἰωάννα Καραβοκύρη.
 
Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Λεβαδείας.
 
Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017, ὥρα 7 μ.μ., Σχολή Γονέων εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον Κεραμωτοῦ. Ὁμιλήτρια ἡ Θεολόγος Ἰωάννα Καραβοκύρη.
 
Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017, ἑσπέρας ὥρα 4 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κοντολιανίκων. Ὥρα 5.30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ὁδηγητρίας Καλάμου.
 
Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης (Μυρτίδια).
 
Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πελαγίας εἰς τήν Ἁγίαν Πελαγίαν (Ἐκκλησιασμός Νηπιαγωγείου).
 
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ (Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου Ποταμοῦ).
 
Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Νέου Φαλήρου.
 
 
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Μια εικόνα χίλιες λέξεις, πολλές... Κύθηρα.

Διαδρομή προς παραλία Φελωτής
                                                           Καλό μήνα!

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

 eorti oxi 28102017 3
 Δείτε εδώ φωτογραφίες και βίντεο από την εορτή

Πηγή: Ι. Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων

Περί ταπείνωσης
     Είναι μακαρία η ψυχή εκείνη η οποία θα φτάσει σ' αυτό το σημείο: να πεισθεί μέσα της ότι είναι ένα τίποτε, και ότι δεν περιμένει κανείς από αυτήν να λέει τη γνώμη της, να συμβουλεύει, να διδάσκει. Δεν περιμένει κανείς, ούτε ο Θεός. Άλλο τώρα ότι, όταν ακριβώς έτσι πεισθεί κανείς, μπορεί ύστερα συνέχεια να συμβουλεύει, να διδάσκει, να λέει την γνώμη του. Αλλά αυτό είναι εντελώς άλλη κατάσταση. Είναι κάτι που το κάνει ο Θεός, δεν το κάνει πλέον ο άνθρωπος. Ακριβώς επειδή έχει αυτή την πεποίθηση μέσα του, ο Θεός τον χρησιμοποιεί και να δίνει συμβουλές και άλλο έργο να κάνει.

    Ο άνθρωπος που έχει φτάσει σ' αυτή την κατάσταση και έχει όντως αυτή την πεποίθηση, έχει ειρήνη εσωτερική, συνεχή εσωτερική ειρήνη, και καθόλου δεν πιέζεται από όλα εκείνα από τα οποία όλοι οι άλλοι άνθρωποι πιέζονται. Οι άλλοι άνθρωποι καθώς ακόμη δεν έχουν φτάσει σ' αυτή την κατάσταση, σηκώνουν αβάσταχτο φορτίο, και λέει κανείς πώς μπορούν, πώς τα καταφέρνουν. Γι' αυτό και αγκομαχούν. Αυτός δεν έχει κανένα φορτίο. Δεν υπάρχει γι' αυτόν κανένα φορτίο. Το φορτίο όλο το βαστάζει ο Θεός, και αυτόν τον χρησιμοποιεί μόνο ως όργανό του.

π. Συμεών Κραγιόπουλος

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

 

Χειροτονία  εις Πρεσβύτερον διακο-Παύλου Καλλίκα

 Κάμερα - Φωτογραφίες: Γεώργιος Καλλίκας

Η ΠΡΩΤΗ ΆΦΙΞΗ ΤΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ (ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ - VIDEO)

Επτά ώρες μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι του Πειραιά, το Ε/Γ- Ο/Γ ΙΟΝΙΣ πέρασε το φανάρι του Διακοφτιού, κορνάροντας χαρμόσυνα, ανταποδίδοντας την θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι αρχές και οι κάτοικοι των Κυθήρων.
Η 27η Οκτωβρίου αποτελεί για τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, μια σημαντική ημέρα καθώς μετά από αρκετούς μήνες, αποκαταστάθηκε η ζωτικής σημασίας ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά, την Κίσσαμο και το Γύθειο.
Μόλις το πλοίο έδεσε στο Διακόφτι, ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος στο λιμάνι επιβιβάστηκε για μια πρώτη γνωριμία με το ΙΟΝΙΣ. Στη συνέχεια ακολούθησε ο αγιασμός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.Σεραφείμ και λόγος από τον Αντιδήμαρχο Κυθήρων κ. Γιώργο Κομηνό.
Στο πλοίο τον κόσμο υποδέχτηκαν οι πλοιοκτήτες του, κ. Πολυχρόνης Τουρλουμούσης και κ. Γιώργος Τσαϊλάς με τις οικογένειές τους, ο Πλοίαρχος  cpt Δημήτρης Λαδάς και το πλήρωμα του ΙΟΝΙΣ, δείχνοντας γι' ακόμη μια φορά τη φιλοξενία τους και προσφέροντας κεράσματα στους παρευρισκομένους.
Μια ακόμη ευτυχής συγκυρία της βραδιάς ήταν ο κατάπλους του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ (ίδιας πλοιοκτησίας), λίγη ώρα μετά την άφιξη του ΙΟΝΙΣ κι έτσι ο κόσμος θαύμασε και τα δύο πλοία που θα εξυπηρετούν τα νησιά μας, στο Διακόφτι, σε μια σπάνια συνάντησή τους.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Πλοιοκτήτες του ΙΟΝΙΣ που ήταν οι μόνοι που έβαλαν πλάτη κι ενδιαφέρθηκαν έμπρακτα ακόμη μια φορά για τα νησιά μας, τις Αρχές και τους φορείς που αγωνίστηκαν όλο αυτό το διάστημα για την επιστροφή στην ομαλότητα στις συνδέσεις των νησιών μας και φυσικά στον καπετάνιο και στο πλήρωμα του ΙΟΝΙΣ καλά ταξίδια και ήρεμες θάλασσες στην πλώρη τους!
Ακολουθεί φωτορεπορτάζ και video από την άφιξη του Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΣ για πρώτη φορά στα Κύθηρα:

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Αγία Σκέπη-28ης Οκτωβρίου


Η σημερινή γιορτή της Αγίας Σκέπης έχει μεταφερθεί από την 1η Οκτωβρίου στις 28 για να συμπέσει με την εθνική επέτειο της έναρξης του ελληνοϊταλικού πολέμου.Αυτό έγινε διότι ήταν τόσα πολλά τα θαύματα και οι εμφανίσεις της Παναγίας στο μέτωπο της Αλβανίας που ήταν το ελάχιστο ευχαριστήριο που θα μπορούσε να κάνει η Εκκλησία της Ελλάδος προς την Θεοτόκο.
Η γιορτή αυτή είναι η ανάμνηση του οράματος που είδε ο όσιος Ανδρέας ο διά Χριστόν Σαλός  όταν κατά τη διάρκεια μιας αγρυπνίας στο ναό των Βλαχερνών είδε την Υπεραγία Θεοτόκο να εμφανίζεται,συνοδευόμενη από χορεία αγίων,και να προσεύχεται στον Χριστό  κλαίγοντας για τη σωτηρία του κόσμου.


Οι εμφανίσεις της Παναγίας στον πόλεμο ήταν περιπτώσεις εξαιρετικές.Ο πόλεμος είναι η πιο ακραία και η πιο παρανοϊκή ανθρώπινη πράξη.Και μέσα σε αυτή την αθλιότητα η Παναγία αναγκάστηκε,θα τολμούσαμε να πούμε,να εμφανίζεται και να βοηθά τους Έλληνες στρατιώτες.
Η Παναγία όμως είναι πάντα εκεί.Είναι δίπλα μας και ας μην τη βλέπουμε.Προσεύχεται για εμάς,πονά μαζί μας,χαίρεται με τη χαρά μας και λυπάται με τις στενοχώριες μας.
Ας προσευχηθούμε με πίστη στην Παναγία και ας ζητήσουμε από αυτήν,που ξέρει τι σημαίνει πόνος όσο κανένας άλλος άνθρωπος,να είναι δίπλα μας να μας δίνει κουράγιο και να μας συμπαραστέκεται.Και να είμαστε σίγουροι ότι θα μας ακούσει.


Πηγή: Το τραγούδι του γλάρου

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΕΒ.ΜΗΤΡ.ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00  Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX  :2736031202

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
             
 
Ἐν Κυθήροις τῇ 24ῃ Ὀκτωβρίου 2017
Ἀριθ. Πρωτ.: 717
 
Πρός 
Τήν Ἀξιότιμη κ. Ξένη Δημητρίου
Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου 
Θέμιδος Μέγαρον
Λεωφ. Ἀλεξάνδρας, 121
115 22  ΑΘΗΝΑ
Fax:  210 641 1523
 
Ἀξιότιμη κ. Εἰσαγγελεῦ,
Ἡ θεατρική παράστασις  «Ἡ ὥρα τοῦ Διαβόλου», πού προβάλλεται στό θέατρο «Ἀριστοτέλειο» ἤ ὅπου ἀλλοῦ προσβάλλει βάναυσα, ἀσεβέστατα καί ἀναιδέστατα τό Πανάγιο πρόσωπο τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθώς ἐπίσης καί τῆς Παναχράντου Μητρός Αὐτοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας καί προσβάλλοντας ἀπαίσια τό θρησκευτικό αἴσθημα τοῦ εὐσεβοῦς Χριστεπωνύμου Πληρώματος πλήττει τήν συνείδησι καί τήν καρδιά κάθε Ὀρθοδόξου Ἕλληνα πολίτη, Κληρικοῦ καί λαϊκοῦ.
Ὁ θεοσεβής λαός ἀπαιτεῖ ἀπό τήν συντεταγμένη Πολιτεία καί τήν Δικαιοσύνη τῆς Πατρίδος μας ἄμεση παρέμβαση καί σεβασμό πρός τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας. Εἶναι ἀδιανόητο καί ἀπαράδεκτο ἡ ὅποια θρησκεία νά ἀπολαμβάνει τῆς Συνταγματικῆς προστασίας καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ἐπικρατοῦσα θρησκεία τοῦ Ἑλληνικοῦ μας Ἔθνους, νά προσβάλλεται κατά ἕνα τοιοῦτο χυδαῖο καί ἀχαρακτήριστο τρόπο.
Παρακαλεῖσθε νά προβῆτε σέ ἄμεση διακοπή τῶν αἰσχρῶν αὐτῶν παραστάσεων καί νά καταλογισθοῦν κατά τόν νόμον οἱ εὐθύνες στούς ὑπαιτίους τῆς ἀναστατώσεως αὐτῆς τοῦ Ἑλληνορθοδόξου λαοῦ μας. 
Μετά τιμῆς καί εὐχῶν 
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
 
Πηγή: Ι. Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ὑψῶστε στὰ μπαλκόνια σας τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία».

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πατρῶν ὅπου ἐλειτούργησε, ἀπηύθυνε ἔκκληση πρὸς τὸν Πατραϊκὸ Λαὸ καὶ ὄχι μόνο, ὥστε νὰ ἀναρτήσουν στὰ μπαλκόνια τῶν οἰκιῶν τους καί τῶν καταστημάτων τους τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία, μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ λαμπροῦ ἑορτασμοῦ.
  Ὁ Σεβασμιώτατος, μεταξὺ τῶν ἄλλων, εἶπε: «...Στὸ πλαίσιο τῆς ἀμβλύνσεως τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως ἐντάσσεται καὶ ἡ προσπάθεια τοῦ ἀποχρωματισμοῦ τῶν Ἐθνικῶν μας Ἐπετείων. Ἔτσι παρατηροῦμε ὅτι ἀτονήσει ἐσχάτως ὁ γενικὸς σημαιοστολισμὸς τῶν οἰκιῶν καί καταστημάτων, ὅπως πρέπει νὰ γίνεται γιὰ νὰ τιμᾶται ἡ μνήμη τῶν Ἡρώων καὶ Μαρτύρων ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος, κατὰ τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους μας.


  Ἡ Σημαία φέρει τὸ Σταυρὸ ποὺ εἶναι ἡ δόξα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία στήριξε διαχρονικὰ τὴν Πατρίδα μας, ἀλλὰ εἶναι καὶ σύμβολο ἡ Σημαία μας, τῶν ἀγώνων γιὰ τὴν Ἐλευθερία.  Ὁ Σταυρὸς μαζὶ μὲ τὶς ἐννέα λωρίδες τῆς γαλανόλευκης μαρτυροῦν τὴν κοινὴ πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἀπὸ ἀρκετῶν ἐτῶν ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὸν κοντό, τὸ κοντάρι δηλαδή τῆς Σημαίας, στὶς Δημόσιες Ὑπηρεσίες, ὁ Σταυρός. Ὑψῶστε τὸ κοντάρι τῆς Σημαίας μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ ἀναρτήσατε ἐπ’ αὐτοῦ τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία. Ἀπὸ κανένα σπίτι καὶ ἀπὸ κανένα κατάστημα νὰ μὴ λείψῃ κατὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἑορτὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία. Ἂς ἀντισταθοῦμε καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο στὴν ἀποϊεροποίηση τῆς Πατρίδος μας...»

Πηγή: Αναστάσιος

Για να δώσει αίμα


Ένα ηρωικό γεγονός που διασώζει ο Σ. Μυριβήλης και το ανέφερε κατά την πανηγυρική ομιλία του στην Ακαδημία Αθηνών, το 1960:

«Πολύς κόσμος έτρεχε να δώσει αίμα τις ημέρες του πολέμου. Ήταν εκεί νέοι, κοπέλες, γυναίκες, μαθητές, παιδιά που περίμεναν τη σειρά τους. Μια μέρα, ο επί της αιμοδοσίας φίλος μου γιατρός, είδε στη σειρά των αιμοδοτών που περίμεναν, να στέκεται και ένα γεροντάκι.

Εσύ παππούλη τι θέλεις εδώ; Ήρθα, κι εγώ, γιατρέ, να δώσω αίμα. Ο γιατρός τον κοίταξε με απορία και συγκίνηση. Ο γέρος παρεξήγησε το δισταγμό του. Η φωνή του έγινε πιο ζωηρή. Μη με βλέπεις έτσι, γιατρέ μου. Είμαι γέρος, το αίμα είναι καθαρό, και ποτές μου δεν αρρώστησα. Είχα τρεις γιους. Σκοτώθηκαν και οι τρεις εκεί πάνω. Χαλάλι της πατρίδας. Μου είπαν πως οι δύο πήγαν από αιμορραγία. 


Λοιπόν, είπα στη γυναίκα μου, θα ‘ναι κι άλλοι πατεράδες, που μπορεί να χάσουν τα παλληκάρια τους, γιατί δεν θα ‘χουν οι γιατροί μας αίμα να τους δώσουν. Να πάω να δώσω κι εγώ το δικό μου. Άιντε, πήγαινε γέρο, μου είπε κι ας είναι για την ψυχή των παιδιών μας. Κι εγώ σηκώθηκα και ήρθα».

Πηγή: Άγκυρα

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 14ης & 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τό  Σάββατο 14 'Οκτωβρίου 2017 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 15 Ὀκτωβρίου 2017 στό Λεοντσίνειο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ, περί ὥραν 7 μ.μ., πραγματοποιήθηκε ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων.
Ὁμιλήτρια ἡ κ.Ἑλένη Μεγαλοκονόμου Θεολόγος, Καθηγήτρια τοῦ Λυκείου Κυθήρων
μέ θέμα:
«Ἕνα φῶς ἀσκητικῆς Ἱεραποστολῆς γιά τήν οἰκογένεια καί τήν κοινωνία»

         Δεῖτε στή συνέχεια τό video τῆς συναντήσεως.
Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα)
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΛΟΥΚΑ
(22-10-2017)
 
 
  Πηγή: Ι. Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων